Tìm hiểu Amazon DynamoDB On-Demand Capacity Throughput mode

Ở bài trước mình đã cùng tìm hiểu về Amazon DynamoDB Provisioned mode khi cấp phát tài nguyên. Ta cũng có thể sử dụng On-demand khi cấp phát nhưng mode này không phải là mặc định khi tạo table bạn cần chỉnh từ provisioned (5 RCU, 5 WCU) sang on-demand.

Cơ chế on-demand giúp mình linh hoạt hơn trong cách tính tiền, chỉ trả tiền theo số lượng request mà không cần hoạch định năng lực. Trong trường hợp bạn muốn cấu hình chuyển qua lại giữa Provisioned và On-Demand bạn có thể dễ dàng thực hiện nhưng lưu ý chỉ đc chuyển 1 lần trong mỗi 24 giờ.

Ref: AWS DynamoDB Limits

Thường thì Kevin dùng DynamoDB on-demand mode trong môi trường dev hoặc với các ứng dụng mà mình chưa thể ước lượng được tần số đọc ghi, hoặc tần số đọc ghi ko ổn định (lúc nhiều quá, lúc ít quá thì việc dùng provisioned sẽ gây tốn kém lãng phí).

%d bloggers like this: