Topic tổng hợp tất cả AWS Whitepaper hữu ích cho Solution Architect

Bài này Kevin tổng hợp các tài liệu hay ho giúp các bạn làm Solution Architect nói riêng và AWS nói chung tham khảo.

AWS Intro

AWS Architect Fundamentals

AWS Security

AWS Data

AWS AI/ML

AWS Serverless

AWS Migration

AWS DevOps

Source: aws.amazon.com

%d bloggers like this: