Sự khác nhau giữa CNAME và Alias trong Amazon Route 53

Khi bạn cấu hình các record trong Hosted Zone của Route 53, bạn có thể sẽ khó hiểu sự khác nhau giữa CNAME và Alias. Bài này giúp bạn vượt qua sự khó hiểu này vì thực sự nó cũng rất dễ thôi.

Trước khi hiểu rõ CNAME và Alias trong hosted zone bạn cần hiểu về khái niệm liên quan đó là các AWS Resources sẽ tạo các đường dẫn URL ví dụ như Load Balancer ELB hay CloudFront. Và thường chúng ta cấu hình Route 53 nói chung hay trong hosted zone nói riêng sẽ thường gặp tình huống này.

Ví dụ về ELB có thể như sau:

DemoALB-813736945.us-east-1.elb.amazonaws.com

Để cấu hình Hosted Zone bạn lưu ý cần trỏ DNS Name của domain bạn quản lý về các mẩu record NS của AWS nhé.

CNAME

Sử dụng để trỏ hostname sang một hostname bất kỳ khác. Ví dụ bạn có domain là cloudemind.com thì CNAME có thể trỏ demo.cloudemind.com sang một hostname khác chẳng hạn demo.anydomain.com

CNAME chỉ hoạt động với Non-root domain. Hay nói cách khác bạn cần tạo sub-domain để cấu hình.

Bạn có thể phát sinh phí khi sử dụng CNAME.

Alias

Alias nhìn thì có vẻ khá giống với CNAME, nhưng Alias để trỏ hostname đến một AWS Resources ví dụ như bên trên có thể là ELB hay CloudFront DNS name.

Alias có thể hoạt động với cả Root domain và non-root domain.

Alias là miễn phí nên Kevin khuyến nghị sử dụng cấu hình nhé.

Ngoài ra Alias có thể hỗ trợ native health check để xem các entity nằm sau có khỏe mạnh hay sẵn sàng hay không.

AWS Exam question

CNAME và Alias cũng là một topic thường xuyên được hỏi trong kỳ thi AWS Certified Associate. Đề thi có thể hỏi các bạn cấu hình cho root domain thì cần phải nhớ đó là sử dụng Alias, còn non-root domain có thể sử dụng cả hai CNAME và Alias.

Happy Clouding!

Kevin

%d bloggers like this: