AWS CLI – Tạo Amazon EC2 Instance với AWS CLI – Tùy chọn Dry Run là gì?

Bình thường các bạn có thể dễ dàng tạo một máy chủ Amazon EC2 thông qua AWS Console. Cách này đơn giản và dễ dàng nhưng thường ở quy mô lớn cần tạo số lượng lớn hay có tính lặp lại các bạn cần tạo các kịch bản hay viết code để tạo nhanh chóng. AWS hỗ trợ 02 phương thức cho nhu cầu này thông qua AWS CLI hoặc AWS SDK.

AWS CLI giúp các bạn thao tác với dịch vụ AWS thông qua chính terminal từ máy tính của các bạn hoặc từ một máy chủ EC2 trên AWS Cloud. Cách này thông thường các bạn làm về Ops sẽ rất thân quen.

AWS SDK ở một hướng khác nhưng cũng cùng mục đích, AWS SDK hỗ trợ các bạn developer thao tác với AWS Services thông qua code của mình. Một số ngôn ngữ phổ biến có thể hỗ trợ là Python, Javascript, C#, Java, Ruby, Go, PHP…

Bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng aws cli để tạo một ec2 instance đơn giản trong chuỗi về AWS CLI.

2 câu lệnh hữu dụng:

  • aws ec2 describe-instances – liệt kê tất cả EC2 instances có trong Region đã configure từ trước.
  • aws ec2 run-instances – tạo một máy chủ ec2

Sau đây là câu lệnh khởi tạo một máy chủ EC2 từ AWS CLI

aws ec2 run-instances --image-id xxx --instance-type t2.micro --subnet-id yyy --security-group-ids zzz

Trong đó:

  • xxx là AMI Image ID
  • yyy là là Subnet ID trong VPC
  • zzz là security group ID
aws cli ec2 command

Do Kevin đang cấu hình output là dạng YAML nên bạn sẽ thấy kết quả trả ra là thông tin một máy chủ EC2 mới với Instance-ID là i-039eb1fb0c0bfcfcd. Giá trị này sinh ra ngẫu nhiên bởi AWS.

Cùng kiểm tra trên AWS Console nào. Các bạn nhìn ở dòng thứ 3 nhé.

aws ec2 console new ec2 instance

Ok, thế là mình đã tạo một máy chủ EC2 đơn giản bằng cách sử dụng aws cli rồi. Có rất nhiều option khác bạn có thể linh hoạt điều chỉnh nữa nhé.

Vậy option dry-run khi chạy lệnh AWS CLI có ý nghĩa gì.

Với tùy chọn thêm tham số –dry-run vào cuối câu lệnh bạn có thể mô phỏng chạy giả lập xem có thành công hay không, chứ ko thực tế tạo ra máy chủ EC2 trong trường hợp này.

aws ec2 run-instances --image-id xxx --instance-type t2.micro --subnet-id yyy --security-group-ids zzz --dry-run 
dry run option aws cli command

Hy vọng qua bài này các bạn có thêm chút vui vẻ sử dụng AWS CLI để tạo một máy chủ ec2. Hẹn gặp lại các bạn ở các bài tiếp theo.

Happy Clouding!

[email protected]

%d bloggers like this: