Tìm hiểu về LAG – Link Aggregation Groups

LAG hay còn gọi là Link Aggregation Group là một tính năng của AWS Direct Connect (DX). Sử dụng trong trường hợp có nhiều kết nối AWS DX giữa on-premise và AWS Cloud có thể gộp lại để có hiệu năng một đường tổng lớn.

Ví dụ: Có 02 đường DX 10Gbps, có thể gộp lại thành 1 đường 20Gbps.

Tuy nhiên để có thể cấu hình AWS LAG bạn cần đảm bao những điều kiện sau:

  1. Tất cả link trong LAG phải ở active/active mode
  2. Tất cả connection trong cùng LAG phải cùng bandwidth. Ví dụ: 1Gbps thì ko thể add một đường 10Gbps…
  3. Số lượng DX connection tối đa mỗi LAG: 4
  4. Tất cả DX Connection phải terminate trong cùng AWS DX Endpoint.

%d bloggers like this: