Route 53 – Simple Routing Policy vs Multivalue Answer Routing Policy

Route 53 là dịch vụ phân giải tên miền có global specified scope, có nghĩa là tầm hoạt động trên mọi region. Route 53 có nhiều cơ chế để phân giải tên miền, từ đó phản hồi cho khách hàng một cách tối ưu nhất theo cơ chế lập trình sẵn. Simple Routing Policy và Multivalue Answer Routing Policy là hai cơ chế thường được sử dụng nhưng lại có một số điểm chung dễ gây nhầm lẫn khi lựa chọn đúng. Bài này Kevin chia sẻ cách phân biệt để sử dụng Simple Routing Policy và Multivalue Answer Routing Policy một cách đúng nhất.

Route 53 – Simple Routing Policy

Nói một cách ngắn gọn thì Simple Routing Policy là cơ chế đơn giản nhất, không đòi hỏi định tuyến phức tạp như đo lường latency hay khoảng cách địa lý này nọ. Thông thường được sử dụng để route yêu cầu đến một single resource.

Với Simple Routing Policy ta ko thể tạo nhiều record trong DNS với cùng tên. Nhưng một record có thể chưa nhiều giá trị (giả sử như địa chỉ IP).

Route 53 – Simple Routing Policy

Như trên ta thấy một A record cho domain example.com có gán 03 values khác nhau.

Trong chiến thuật Simple Routing Policy, R53 sẽ trả về các giá trị ngẫu nhiên mà ko có kiểm tra health check xem các resource này healthy hay không và cũng không có đánh trọng số value nào có giá trị cao hơn. Do đó, khi client gởi yêu cầu đến R53 sử dụng Simple Routing Policy, R53 sẽ trả cả 03 địa chỉ IP như bảng ví dụ trên.

Nếu giá sử user truy xuất trúng IP unhealthy (bị lỗi) thì sẽ phát sinh downtime (trì trệ hay gián đoạn).

Route 53 – Multivalue answer policy

Với Mutlivalue answer policy, mọi chuyện phức tạp hơn xíu. Multivalue answer có nghĩa là mình có thể cấu hình DNS trả về nhiều kết quả cùng lúc, mỗi kết quả có thể đính kèm đến một resource khác nhau.

Sử dụng Multivalue answer policy bạn cũng có thể sử dụng Route 53 health check để kiểm tra xem resource nằm sau R53 có healthy hay không.

Route 53 – Multivalue answer policy

Ở ví dụ Multivalue answer mình tạo 03 A records với cùng tên example.com nhưng để 03 giá trị khác nhau.

Với Multivalue answer policy, R53 sẽ trả lại một tập IP healthy, có nghĩa là chỉ trả các resource mà còn sống. Nếu giả sử sau khi nhận một tập IP mà có IP bị lỗi, thì client có thể thử lại 8 lần. Điều này gia cố tính ổn định và dự phòng của giải pháp.

Tham khảo: https://aws.amazon.com/premiumsupport/knowledge-center/multivalue-versus-simple-policies/

%d bloggers like this: